Maatschappijwetenschappen

  • iedereen (publiek zichtbaar)
Op deze pagina berichten en ander materiaal over het nieuwe vak Maatschappijwetenschappen. 

Deze pagina voor Maatschappijwetenschappen (MAW) is aan de community toegevoegd voor de leden die het nieuwe vak gaan geven. Er is ook een speciaal forum voor Maatschappijwetenschappengeopend. Alleen leden kunnen gebruik maken van het forum Maatschappijwetenschappen. 
Lid worden 
Naar het forum Maatschappijwetenschappen 

Brochures en keuze-info over het vak Maatschappijwetenschappen 
 PPT over je vakleerplan en PTA maatschappijwetenschappen 
 Syllabus maatschappijwetenschappen VWO 2011 in pdf-formaat 
 Syllabus maatschappijwetenschappen HAVO 2011 in pdf-formaat 
 Examenblad.nl - maatschappijwetenschappen, vwo in 2011
 Examenblad.nl - maatschappijwetenschappen, havo in 2011

Relevante sites  

NVLM 
De website van de Nederlandse Vereniging voor Leraren Maatschappijleer met de laatste informatie over het vak Maatschappijwetenschappen. 

Het Examenblad over MAW 
Op de site van Het Examenblad staat het examenprogramma Maatschppijleer en Maatschappijwetenschappen en de erbij horende examendocumenten. 

Kennislink 
Kennislink tracht wetenschappelijk materiaal over Maatschappijwetenschappen voor leerlingen toegankelijk te maken.  

Maatschappijwetenschappen HAVO 2012 
Syllabus  examenprogramma Maatschappijleer/ Maatschappijwetenschappen voor HAVO kun je hier in PDF downloaden. 

Maatschappijwetenschappen VWO 2012 
Syllabus  examenprogramma Maatschappijleer/ Maatschappijwetenschappen voor VWO kun je hier in PDF downloaden. 

Examenprogramma MAW HAVO 
Examenprogramma en examenstof maatschappijwetenschappen, havo. 


Examenprogramma MAW VWO 

Examenprogramma en examenstof maatschappijwetenschappen, vwo. 


Maatschappijwetenschappen vernieuwd examenprogramma [PDF 526 Kb ] 

In dit programma sprake van vier vaste domeinen voor het centraal examen en in ieder domein staat één van de vier hoofdconcepten van het vak centraal. 

Relevante sites voor maatschappijwetenschappen
Krenten uit de maatschappijwetenschappelijke pap 
Het regent waardevolle publicaties en prachtige onderzoeken in de maatschappijwetenschappen. Hier verzamelt Kennislink elke week een #krentuitpap.

Maatschappijleer op grote hoogte 
Deze woensdag is de dag van de toekomstige generatie sociale wetenschappers. Dan worden namelijk de jonge auteurs van Nederlands beste profielwerkstukken in de maatschappijwetenschappen beloond

 
 

Eindrapport vernieuwd examenprogramma maatschappijwetenschappen

Eindrapport vernieuwd examenprogramma maatschappijwetenschappen De vervolgcommissie maatschappijwetenschappen onder voorzitterschap van Paul Schnabel heeft het eindrapport opgeleverd voor een vernieuwd examenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo en voor vwo.

Vaste domeinen in het centraal examen
 
De vervolgcommissie kreeg tevens de opdracht van de staatssecretaris om niet langer uit te gaan van wisselende examenonderwerpen, omdat dat de vergelijkbaarheid van de examens van jaar tot jaar verstoort, het bezwaarlijk is in verband met de leermiddelenvoorziening en het allen die bij de examens betrokken zijn onnodig belast. 
In het uitgewerkte voorstel is dan ook sprake van vier vaste domeinen voor het centraal examen: Cultuur en socialisatie,Sociale verschillen, Staat en samenleving en Maatschappelijke ontwikkelingen. In ieder domein staat één van de vier hoofdconcepten van het vak centraal.

Verschil vwo- en havo-examenprogramma
 
Op drie punten heeft de vervolgcommissie getracht de verschillen tussen het vwo- en havoprogramma aan te scherpen. Weliswaar zijn de domeinen van het centraal examen hetzelfde voor havo en voor vwo maar de gekozen contexten verschillen. Voor vwo zijn meer theoretische contexten gekozen en complexe maatschappelijke verschijnselen, bijvoorbeeld: De wording van de westerse moderne samenleving. Voor havo meer toepassingsgerichte contexten, ontleend aan de leefwereld en de maatschappij, die ook minder complex zijn, bijvoorbeeld Samenlevingsvormen.
Het tweede verschilpunt zit in het beheersingsniveau van de domeinen. Vwo-leerlingen moeten bij alle domeinen de kernconcepten van maatschappijwetenschappen kunnen toepassen, de havoleerlingen vooral herkennen en vergelijken. Als laatste punt hebben vwo-leerlingen een extra domein Onderzoek doen, waarin van hen gevraagd wordt vanuit een probleemstelling een onderzoek op te zetten, informatie te verzamelen ook in relatie tot de kernconcepten en het onderzoek uit te voeren.

Concept-contextbenadering
 
Mede gezien de positieve reacties op het eerste voorstel voor een examenprogramma maatschappijwetenschappen, heeft de vervolgcommissie de keuze voor concept-contextbenadering doorgezet. De concepten vormen de ‘body of knowledge'. Het zijn de basis- of grondbegrippen, waarmee maatschappelijke ontwikkelingen en problematieken geanalyseerd worden. 
De contexten zijn in het eindrapport gereduceerd tot 6 havocontexten en 7 vwo-contexten.

Vervolg
 
De vervolgcommissie adviseert de staatssecretaris vóór de invoering van dit vernieuwde examenprogramma eerst een pilot te starten. Daarin zal beproefd moeten worden of dit nieuwe programma haalbaar is in de lespraktijk, en ook passend in het centraal examen. Ook de voorgestelde differentiatie van vwo en havo zal uitgeprobeerd moeten worden.

Bestellen rapport
 
Je kunt het advies 'Maatschappijwetenschappen Vernieuwd Examenprogramma' een exemplaar hieronder downloaden
Advies__nieuw__examenprogramma__maatschappijwetenschappen.pdf Maatschappijwetenschappen advies nieuw examenprogramma ( 273 KB )


Overzicht themapagina's: 
Criminaliteit 
Massamedia 
Mens en werk 
Milieu en beleid 
Multiculturele samenleving 
Ontwikkelingssamenw 
Politieke besluitvorming 
Vaardigheden 


Kruiswoordpuzzels oplossen over de basisbegrippen maatschappijleer:
- Maak puzzel 1
- Maak puzzel 2
- Maak puzzel 3
- Maak puzzel 4 

Websites naar thema met delicio.us voor MAW 
Criminaliteit en rechtsstaat 
Massamedia 
Mens en werk 
Milieu en beleid 
Multiculturele samenleving 
Ontwikkelingssamenwerking 
Politieke besluitvorming 
Vaardigheden