Rechtsstaat

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Aandachtspunten 

Nederlandse Grondwet 
De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. 

Mensenrechten 
De rechten van de mens omvatten alle rechten waar een individu, een groep mensen of een staat aanspraak op kan maken. Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, het recht op leven en het recht op soevereiniteit. 

Amnesty International 
Amnesty is de balangrijkste onafhankeliljke internationale organisatie die zich bezighoudt met mensenrechten. 

College bescherming persoonsgegevens 
Het CBP ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy ook in de toekomst wordt gewaarborgd. 

 
Interactieve opdrachten 

Recht voor jou 

Wat is recht? Wat is rechtspraak? Wat is een rechtsstaat? Enzovoort.


Proeftoets Criminaliteit